Loading...

OBEC LINE

ทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน   : 46
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบทั่วไป) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๘   : 255
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๘   : 398
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบทั่วไป) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๗   : 484
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMT รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๖   : 466
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๗   : 218
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบทั่วไป) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๖   : 435
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMT รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๕   : 396
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๖   : 208
ประกาศโรงเรียนวัดป่าประดู่ เรื่อง การเรียกนักเรียนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบทั่วไป) รายงานตัวและมอบตัว ครั้งที่ ๔   : 677
 
ทั้งหมด...

W.P. Activity

การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ...

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ "ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียน" ปี 2567

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา ศิลาคุปต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

อ่านต่อ...

อมรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู กลยุทธ์การประเมินฯ"

อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 11 NAS#11

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพกานต์ เกลาเกลี้ยง

อ่านต่อ...

คนเก่ง วป. ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมและรับมอบอุปกรณ์หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2567

อ่านต่อ...

โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

อ่านต่อ...

ทั้งหมด

ITA โรงเรียนวัดป่าประดู่
Digital Library
ระบบสารสนเทศ
แฟนเพจโรงเรียนวัดป่าประดู่
E-Office
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ใบแจ้งค่าบำรุงการศึกษา
ข้อตกลงการพัฒนางาน
กิจกรรมชุมนุม
ระเบียบโรงเรียนวัดป่าประดู่
แผนเผชิญเหตุ
สถานศึกษาสีขาว