ชื่อ - นามสกุล :นางวนิดา ใบโพธิ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :xxx-xxx-xxxx
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :