ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศักดิ์ เหลืองเดชานุรักษ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :