ชื่อ - นามสกุล :นางอิสิภา พีระพิเชฐ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :061-162-4245
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :