ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :