ชื่อ - นามสกุล :นางนงเยาว์ ปนัดดาภรณ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :