ชื่อ - นามสกุล :นางอรอุมา รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :089-248-8434
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :