ชื่อ - นามสกุล :นางนัยนา บุญเจริญ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :080-429-6633
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :