ชื่อ - นามสกุล :นางศศิธร กองกาญจน์
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :