ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงนภา อินทรศรี
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนสุขศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :081-384-9530
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :