ชื่อ - นามสกุล :นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐ
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเเละพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :094-658-8765
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเเละพลศึกษา