ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา นามไพร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :089-408-6061
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :