ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุณยเนตร เพวงศ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :094-810-5107
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :