ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์นริน วีระธรรม
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :086-787-4455
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :