ชื่อ - นามสกุล :นางกมลวัล ยุวเสวี
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :087-138-9447
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :