ชื่อ - นามสกุล :นางรุจิรา ดินโคกสูง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :081-687-6306
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :