ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปัณรสี ภิญโญ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :086-654-4615
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :