ชื่อ - นามสกุล :นางปนัดดา ทันตประเสริฐกุล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :089-403-0580
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :