ชื่อ - นามสกุล :นางสาววาสนา ภักดี
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :086-214-3042
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนคณิตศาสตร์