ชื่อ - นามสกุล :นางสุมาลี บรรณสาร
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :084-199-7370
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย