ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนมณี รมณียจิตโต
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :094-435-4642
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย