ชื่อ - นามสกุล :นางนงลักษณ์ โชคนิมิตร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :097-942-4594
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ