ชื่อ - นามสกุล :นางสุดารักษ์ อังกาบ
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :