[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป       
เมนูหลัก
บริหารทั่วไป

บริหารวิชาการ

บริหารงานบุคคล

sar-60

1.แบบสรุปรายงานผล(ปก)

2.SAR-FORM


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/ม.ค./2561
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
141 คน
สถิติเดือนนี้
3858 คน
สถิติปีนี้
65285 คน
สถิติทั้งหมด
469347 คน
IP ของท่านคือ 3.235.101.50
(Show/hide IP)
  
E-Office เอกสารภายใน  
 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนวัดป่าประดู่

*******************************


งานแผนงาน

แผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 New
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มขอใช้เงินโครงการปีการศึกษา 2563 .DOC
แบบฟอร์มขอใช้เงินโครงการปีการศึกษา 2563 .PDF

แบบฟอร์มการเขียนโครงการแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563

1. กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ สพฐ.
2. แบบฟอร์มโครงการปี 2563

สรุปประเมินผล การบริหารโครงการของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 / 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ดาวน์โหลดเอกสาร


**********************************

เอกสาร งานประกันคุณภาพ  

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2561เอกสารงานบริหารบุคคล

- ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ  
- ระเบียบวันลา 
- ใบขอไปราชการ
- แบบฟอร์มใบลา
- ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ-หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
- แบบขอย้าย
- ขอรายงานกลับจากราชการ
- แบบฟอร์มเปลี่ยนคาบ
- แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน 


******************************************
เอกสารงานบริหารงบประมาณ (ใหม่)

- บันทึกข้อความ ขอใช้เงินโรงเรียน ปี2562 (ใหม่)
- ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม
- ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
- บัญชีลงเวลาของวิทยากร
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับกับนักเรียน
- แบบ  บก.111
- แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงิน
- แบบฟอร์ม-ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
- ใบเบิกค่าใช้จ่าย_แบบ8708
- ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
- สัญญายืมเงินทดรองจ่าย
- หลักฐานการจ่าย_แบบ8708


*****************************************

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ 

งานทะเบียน (10-08-20)
1. คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1สำหรับนักเรียน
2. คำร้องขอเอกสารย้ายนักเรียน  บค.19
3. คำร้องขอเอกสารผลการเรียน
4. แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการศึกษา


บันทึกส่งแผนล่าสุด (06-08-19)
download

เอกสารแผนการสอน

- ตัวอย่างแผนการสอน


 

เอกสารงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (11-08-20)
0.0 สรุปข้อมูลการส่งวิจัย  ภาค 1  แจ้งครู
0.1 หน้าปกภาพรวมวิจัยฯ  ภาค 1 
0.2 ฟอร์มส่งวิจัยภาพรวม ภาค1 +ตัวอย่าง
0.3 หน้าปกวิจัยในชั้นเรียน รายบุคคล ภาค 1
0.4.1 แบบฟอร์มรายงานวิจัย ภาค 1 
0.4.2 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค 1 + ตัวอย่าง
0.5 ใบคั่นปะหน้าภาคผนวก ภาค 1   
0.6 ใบปะหน้านวัตกรรม ภาค 1 
0.7 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการ
0.8 ภาพกิจกรรมนิเทศ การใช้นวัตกรรม ภาค 1 

 

เอกสารงานนิเทศ 2 - 2561
1. หน้าปกนิเทศ
2. บันทึกข้อความเสนอการนิเทศ
3. บทสรุปการรายงาน
4. ตัวอย่างสรุปต ารางรายบุคคล
5. แบบฟอร์มนิเทศ (ตย.)
6. ตารางการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
7. ตัวอย่างภาพนิเทศ
8. าคผนวก

เอกสารประกอบกิจกรรมการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คลิก Link Google Drive

*****************************************

เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป

ใบลา
- ข้อมูลประวัตินักเรียน
แบบฟอร์ม SDQ  จำนวน 3 แบบ
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง


แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2561
1. บันทึกข้อความ
2. รายงานกำหนดการเยี่ยมบ้าน ชั้นมัธยมศึกษา
3. ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
5. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านรายบุคคล
6. ภาพประกอบการเยี่ยมบ้าน
7. แผนที่

*******************************

ตัวอย่างหลักสูตร 1/2557

************
รูปเล่ม
- ปกสมุดวัดผล
- กำหนดการสอน

************

คณิตศาสตร์ ม.1
- พื้นฐาน ม.1
- เพิ่มเติม ม.1

คณิตศาสตร์ ม.2
- พื้นฐาน ม.2
- เพิ่มเติม ม.2
- ประยุกต์ ม.2

คณิตศาสตร์ ม.3
- พื้นฐาน ม.3
- เพิ่มเติม ม.3
- ประยุกต์ ม.3

คณิตศาสตร์ ม.4
- พื้นฐาน ม.4
- เพิ่มเติม ม.4

คณิตศาสตร์ ม.5
- พื้นฐาน ม.5
- เพิ่มเติม ม.5

คณิตศาสตร์ ม.6
- พื้นฐาน ม.5
- เพิ่มเติม ม.5
------------------------
วิทยาศาสตร์ ม.1
- วิทยาศาสตร์ ม.1
- วิทย์ คำนวณ ม.1
- ชีววิทยา ม.1
- ทักษะวิทย์ ม.1

วิทยาศาสตร์ ม.2
- วิทยาศาสตร์ ม.2
- วิทย์ คำนวณ ม.2
- เคมี ม.2

วิทยาศาสตร์ ม.3
- วิทยาศาสตร์ ม.3
- วิทย์ คำนวณ ม.3
- ฟิสิกส์ ม.3
- ทักษะวิทย์ ม.3

วิทยาศาสตร์ ม.4
- ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4
- เคมีพื้นฐาน ม.4
- ชีววิทยาพื้นฐาน ม.4
- เคมี ม.4
- ชีววิทยา ม.4

วิทยาศาสตร์ ม.5
- ฟิสิกส์ 2 ม.5
- เคมี 2 ม.5
- ชีววิทยา 2 ม.5
- เคมีพื้นฐาน ม.5
- อุตุนิยมวิทยา ม.5
- โครงงานวิทย์ ม.5
- วิธีวิจัย ม.5

วิทยาศาสตร์ ม.6
- ฟิสิกส์ 4 ม.6
- เคมี ม.6
- ชีววิทยา ม.6
- ดาราศาสตร์ ม.6
- วิทย์สังเคราะห์ ม.6
- โครงงานวิทย์ ม.6

--------------------
ภาษาไทย ม.1
- ภาษาไทย ม.1
- IS1 ม.1

ภาษาไทย ม.2
- ภาษาไทย3 ม.2
- การพูด ม.2
- IS2 ม.2

ภาษาไทย ม.3
- ภาษาไทย5 ม.3
- การอ่าน ม.3

ภาษาไทย ม.4
- ภาษาไทย1 ม.4
- วาทการ ม.4
- IS1 ม.4

ภาษาไทย ม.5
- ภาษาไทย3 ม.5
- การเขียน ม.5
- IS2 ม.5

ภาษาไทย ม.6
- ภาษาไทย ม.6
- หลักการใช้ภาษา ม.6
ภาษาต่างประเทศ ม.1
- อังกฤษ ม.1
- อังกฤษฟังพูด ม.1
- อังกฤษอ่านเขียน ม.1
- เสริมฟังพูด ม.1
- ภาษาจีน ม.1

ภาษาต่างประเทศ ม.2
- อังกฤษ3 ม.2
- อังกฤษฟังพูด ม.2
- อังกฤษอ่านเขียน ม.2
- เสริมฟังพูด ม.2
- ภาษาจีน ม.2

ภาษาต่างประเทศ ม.3
- อังกฤษ3 ม.3
- อังกฤษฟังพูด ม.3
- อังกฤษอ่านเขียน ม.3
- เสริมฟังพูด ม.3
- ภาษาจีน ม.3

ภาษาต่างประเทศ ม.4
- อังกฤษ1 ม.4
- อังกฤษฟังพูด1 ม.4
- อังกฤษอ่านเขียน7 ม.4
- เชิงวิเคราะห์ ม.4
- ท่องเที่ยว1 ม.4
- เพื่อการเรียนรู้ ม.4
- อังกฤษอ่านเขียน1 ม.4
- ภาษาจีน1 ม.4
- ภาษาจีนสากล1 ม.4

ภาษาต่างประเทศ ม.5
- อังกฤษ3 ม.5
- อังกฤษฟังพูด3 ม.5
- อังกฤษอ่านเขียน3 ม.5
- เสริมภาษา ม.5
- เพื่อพัฒนาภาษา ม.5
- ท้องถิ่น1 ม.5
- อังกฤษอ่านเขียน9 ม.5
- ภาษาจีน3 ม.5
- ภาษาจีนสากล3 ม.5

ภาษาต่างประเทศ ม.6
- อังกฤษ5 ม.6
- อังกฤษฟังพูด5 ม.6
- อังกฤษอ่านเขียน5 ม.6
- อ่านเขียน11 ม.6
- อังกฤษรอบรู้1 ม.6
- อังกฤษรอบรู้3 ม.6
- อังกฤษอ่านเขียน5 ม.6
- ภาษาจีน5 ม.6
- ภาษาจีนสากล5 ม.6

---------------------
สังคมศึกษา ม.1
- สังคมศึกษา1 ม.1
- ประวัติศาสตร์1 ม.1

สังคมศึกษา ม.2
- สังคมศึกษา3 ม.2
- ประวัติศาสตร์3 ม.2
- เศรษฐศาสตร์ ม.2

สังคมศึกษา ม.3
- สังคมศึกษา ม.3
- ประวัติศาสตร์ ม.3
- ประวัติฯ ประชาธิปไตย ม.3

สังคมศึกษา ม.4
- สังคมศึกษา ม.4
- ประวัติศาสตร์ ม.4
- วัฒนธรรมฯท้องถิ่น ม.4

สังคมศึกษา ม.5
- สังคมศึกษา ม.5
- ประวัติศาสตร์ ม.5
- คุ้มครองผู้บริโภค ม.5

สังคมศึกษา ม.6
- สังคมศึกษา ม.6
- กฏหมายน่ารู้ ม.6

------------------
คอมพิวเตอร์ ม.1
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
- สร้างตาราง ม.1

คอมพิวเตอร์ ม.2
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
- สร้างงานE-BOOK ม.2

คอมพิวเตอร์ ม.3
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
- สร้างงานE-BOOK ม.2

คอมพิวเตอร์ ม.4
- เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

คอมพิวเตอร์ ม.5
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.5
- การเขียนโปรแกรม ม.5
- โปรแกรมและประยุกต์ ม.5

คอมพิวเตอร์ ม.6
- โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.4

************
สุขศึกษา ม.1
- สุขศึกษา ม.1
- พลศึกษา ม.1
- กีฬาไทย ม.1
- บาสเก็ตบอล ม.1

สุขศึกษา ม.2
- สุขศึกษา ม.2
- พลศึกษา ม.2
- กีฬาไทย ม.2
- บาสเก็ตบอล ม.2

สุขศึกษา ม.3
- สุขศึกษา ม.3
- พลศึกษา ม.3
- ฟุตซอล ม.3
- นันทนาการ ม.3

สุขศึกษา ม.4
- พลานามัย ม.4
- พลศึกษา ม.4
- ตะกร้อ ม.4
- บาสเก็ตบอล ม.4
- สมรรถภาพทางกาย ม.4

สุขศึกษา ม.5
- พลานามัย ม.5
- พลศึกษา ม.5

สุขศึกษา ม.6
- พลานามัย ม.6
- พลศึกษา ม.6
- เปตอง ม.6

--------------------
การงานอาชีพ ม.1
- การงานอาชีพ1 ม.1
- การงานอาชีพ2 ม.1
- ปลูกผักสวนครัว ม.1
- ช่างดอกไม้สด ม.1
- งานโลหะ ม.1

การงานอาชีพ ม.2
- การงานอาชีพ3 ม.2
- การงานอาชีพ4 ม.2
- อาหารไทย ม.2
- งานไม้ ม.2
- เลี้ยงปลา ม.2

การงานอาชีพ ม.3
- การงานอาชีพ5 ม.3
- การงานอาชีพ6 ม.3
- อาหารพื้นเมือง ม.3
-ไม้ดอกไม้ประดับ ม.3

การงานอาชีพ ม.4
- งานธุรกิจ1 ม.4
- เสื้อผ้าเบื้องต้น ม.4
- สวนถาด1 ม.4
- ช่างในครัวเรือน ม.4
- ปลูกพืชไร้ดิน ม.4

การงานอาชีพ ม.5
- การงานอาชีพ1 ม.5
- การงานอาชีพ2 ม.5
- โครงงานอาชีพ ม.5
-ธุรกิจบัญชี1 ม.5

การงานอาชีพ ม.6
- งานอาชีพ1 ม.6
- งานประดิษฐ์ ม.6
-ปลูกกล้วยไม้ ม.6

------------------
ศิลปะศึกษา ม.1
- ทัศนศิลป์1 ม.1
- ดนตรีนาฏศิลป์ ม.1
- การวาดภาพ ม.1
- การออกแบบ ม.1
- ดนตรีไทยขับร้องไทย ม.1
- ดนตรีสากลพื้นฐาน ม.1

ศิลปะศึกษา ม.2
- ทัศนศิลป์3 ม.2
- ดนตรีนาฏศิลป์3 ม.2
- จิตรกรรม ม.2
- การออกแบบ3 ม.2
- ปฏิบัติดนตรีไทย ม.2
- ปฏิบัติดนตรีสากล ม.2

ศิลปะศึกษา ม.3
- ทัศนศิลป์5 ม.3
- ดนตรีนาฏศิลป์5 ม.3
- จิตรกรรม ม.3
- ปฏิบัติดนตรีไทย ม.3
- ปฏิบัติดนตรีสากล ม.3

ศิลปะศึกษา ม.4
- ทัศนศิลป์1 ม.4
- ดนตรีนาฏศิลป์ ม.4
- วาดภาพลายเส้น ม.4
- ออกแบบพื้นฐาน ม.4
- วาดภาพสีน้ำ ม.4
- ดนตรีสากลปฏิบัติ ม.4

ศิลปะศึกษา ม.5
- ดนตรีนาฏศิลป์ ม.5
- วาดภาพลายเส้น ม.5
- วาดภาพสีน้ำ ม.5
- ดนตรีสากลปฏิบัติ ม.5
- ดนตรีไทยปฏิบัติ ม.5

ศิลปะศึกษา ม.6
- ดนตรีนาฏศิลป์ ม.6
- ทัศนศิลป์ ม.6
- ดนตรีสากลปฏิบัติ ม.6
- ดนตรีไทยปฏิบัติ ม.6