ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1/2561 เทอม 2
จำนวนผู้ลงทะเบียนไปแล้ว (499 / 517) คู่มือการใช้งาน
ที่ รายวิชา วันจันทร์ วันพุธ เนื้อหา
1 ค21201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม-1 11 / 25 13 / 25 Click
2 ศ20205-ดนตรีไทย 20 / 25 9 / 25 Click
3 ค21202-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม-2 30 / 50 49 / 50 Click
4 ง20209-เกษตรอินทรีย์-2 21 / 25 19 / 25 Click
5 ง20212-การแปรรูปอาหาร 22 / 25 22 / 25 Click
6 ง20232-งานฝีมือสร้างสรรค์-2 23 / 25 15 / 25 Click
7 จ20202-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-2 9 / 25 19 / 25 Click
8 ญ20202-ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร-2 17 / 25 1 / 25 Click
9 ศ20206-ดนตรีไทย-2 2 / 25 3 / 25 Click
10 ศ20203-ดนตรีสากล-2 24 / 25 21 / 25 Click
11 พ20202-เซปัคตะกร้อ 25 / 25 25 / 25 Click
12 พ20204-วอลเล่ย์บอล 24 / 25 24 / 25 Click
13 พ20206-แบดมินตัน-2 23 / 25 20 / 25 Click
14 ศ20203-นาฎศิลปไทยประยุกต์-2 11 / 25 8 / 25 Click
15 ง20222-ไฟฟ้าเบื้องต้น-2 2 / 25 2 / 25 Click
16 ส20222-มัคนายกน้อย 8 / 25 14 / 25 Click
17 ว20242-การโปรแกรมประยุกต์ 25 / 25 25 / 25 Click
18 ศ20202-งานเขียนภาพสีน้ำ 22 / 25 25 / 25 Click
19 ว20282-อาหารและสุขภาพ 25 / 25 25 / 25 Click
20 ส20242-มัคคุเทศก์น้อย 10 / 25 20 / 25 Click
21 ว20284-เพิ่มเติมวิทย์คำนวณ-2 5 / 25 1 / 25 Click
22 อ20202-ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร-2 19 / 100 16 / 100 Click
23 ญ20201-ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร-1 39 / 50 13 / 50 Click
24 จ20201-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-1 12 / 50 7 / 50 Click
25 ท20214-ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 / 25 13 / 25 Click
26 ท20216-หลักสูตรการเขียนเพื่อสื่อสาร 0 / 25 10 / 25 Click
27 ญ20203-เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น 41 / 50 46 / 50 Click
28 จ20203-เรียนรู้วัฒนธรรมจีน 7 / 50 33 / 50 Click
พบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา 0994566941 / นางสาวนงนุช เข็มทิศ 0638607018